Найдено 200+ «S»

STRAS.

Энциклопедия культурологии

Stras. StraBburg, Strasbourg Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

STUTTG.

Энциклопедия культурологии

Stuttg. Stuttgart Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

SALARY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. оклад; платня (для службовців) встановлена періодична грошова винагорода працівникові (employee) за регулярно виконувану роботу чи послугу; ♦ розмір оклад

SALE(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутов

SALES PROMOTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., рек. стимулювання збуту; стимулювання продажу використання короткострокових стимулів для збільшення попиту (demand) на продукцію (product) або заохочення

SALES TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. податок з обороту; податок з продажу ▷ «tax»

SAMPLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n збут зразок; проба; a зразковий; пробний; 2. марк. вибірка; вибіркова сукупність 1. пробний виріб чи марка (brand), що розповсюджується споживачам (consume

SECURITIES MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. ринок цінних паперів; фондова біржа ▷ «stock exchange»

SECURITY, SECURITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом ку

SERVICE(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(svc) марк. послуги; обслуговування; обсяг послуг; сервіс; служба нематеріальний результат діяльності окремої особи, підприємства (business²) чи організації, я

SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(sh.) 1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a а

SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. акціонерний капітал основний капітал, який утворюється завдяки випуску акцій (share²) для фінансування акціонерного товариства (joint stock company); ♦ бу

SHAREHOLDER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бірж. акціонер; власник акцій; тримач акцій; держатель акцій; a акціонерний окрема особа або компанія, яка є власником акцій (share²) акціонерного товариства

SHAREHOLDERS' EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. акціонерний капітал; капітал акціонерів; власний капітал; власний акціонерний капітал власна частка в капіталі підприємства, компанії (company) чи к

SIGHT DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»

SKILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. практичний досвід; кваліфікація; вміння; майстерність; здібність; вправність; навичка якість, набута досвідом, знанням, працею, навчанням або на основі зд

SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE

Англо-український словник технічних термінів

інтерфейс SCSI (P )інтерфейс малих обчислювальних систем (P )

SOLE OWNER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»

SOLE PROPRIETOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»

SOLE PROPRIETORSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібне підприємство; одноосібна власність; одноосібне володіння; одноосібне право власності одна з основних організаційних форм підприємства (busi

SOLE TRADER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., юр. одноосібний трейдер; одноосібний торговець; 2. бірж. біржовий брокер; спекулянт ▷ «sole proprietorship»

SOLVENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. платоспроможність ▷ «current ratio» ▷ «debt-equity ratio»

SPECIFICATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(spec; specs) ком. специфікація; деталізація; деталь; визначення в подробицях; технічні умови; інструкція з експлуатації детальне визначення матеріалів, вимог,

SPONSORSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк., рек. спонсорство; фінансування; підтримка; спонсорування; a спонсорський матеріальне забезпечення фізичною або юридичною особою спортивних, художніх, д

SPOT MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., ек. ринок наявного товару; ринок реального товару; ринок «спот» ▷ «commodity»

STAFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр, особовий склад; персонал; службовий персонал; штат; співробітники; співпрацівники; a службовий; кадровий працівники, робітники чи службовці підприємства

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про зміни фінансового стану ▷ «financial statements»

STATUTORY AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. встановлений законом аудит; встановлена законом ревізія; встановлена законом аудиторська перевірка обов'язкова перевірка, яка проводиться згідно з в

STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Stk; stk) 1. прс, роз. запас; товарно-матеріальний запас; асортимент товарів; 2. n бірж, амер., канад. акція; акціонерний капітал; англ. цінні папери; a акціон

STOCK DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. амер. дивіденд, виплачений акціями; випуск безплатних акцій ▷ «bonus issue»

STOCK EXCHANGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(S. E.; S/E; St. Ex.; St. Exch.) n фін., бірж. фондова біржа; a біржовий; фондовий акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, що функціонує як ринок д

STOCK SPLIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. амер. подрібнення акцій; збільшення кількості акцій ▷ «bonus issue»

STOCKBROKER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. біржовий брокер; біржовий маклер; фондовий маклер окрема особа або організація, яка укладає угоди про купівлю-продаж цінних паперів і товарів на бір

STOCKHOLDER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бірж. амер. акціонер; власник акцій; держатель; англ. власник державних цінних паперів; a акціонерний ▷ «shareholder»

STORAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., вир. зберігання; складська справа; 2. n сховище; склад; a складський; 3. складований товар; 4. плата за зберігання; 5. площа складу 1. утримання товарі

STRATEGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен. стратегія; політика; поведінка; спосіб дії; a стратегічний план і передбачений спосіб дії для виконання і забезпечення цілей компанії чи інших організаці

SUBSIDIARY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., юр. дочірня компанія; дочірня фірма; дочірнє підприємство; філіал компанія (company), контрольний пакет акцій (share²) якої належить материнській компані

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

SUBSIDY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., ек. дотація; субсидія; асигнування грошей грошова допомога або інші ресурси, що виділяються державою для підтримки ділової, економічної та ін. діяльності

SUM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. сума; кількість; підсумок загальна або певна кількість будь-чого accumulated ~ нагромаджена сума; advance ~ авансова сума; agreed ~ узгоджена сума; annual

SUPERMARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ком. супермаркет велика роздрібна крамниця самообслуговування (self-service) з широким асортиментом продуктів (product) та марочних (brand) товарів; ♦ су

SUPERSTORE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ком. супермагазин; суперкрамниця велика універсальна торговельна крамниця самообслуговування (self-service) з широким асортиментом харчових продуктів, то

SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ек. пропозиція; 2. вир., роз. постачання 1. спроможність продавців пропонувати певний обсяг товарів і послуг на ринку, який залежить від ціни на даний товар

SURVEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. обстеження; дослідження; огляд; 2. марк. опитування; огляд; вивчення; 3. стр. огляд 1. докладне дослідження з метою вивчення стану чого-небудь; ♦ обстеж

ACCOUNTING STANDARDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. норми бухгалтерського обліку; стандарти бухгалтерського обліку; нормативи бухгалтерського обліку ▷ «audit»

ACTUAL STORAGE

Англо-український словник технічних термінів

фізична пам'ятьфактичний пам'ятувач

ACTUARIAL STATISTICS

Англо-український словник технічних термінів

статистика страхуванняасекураційна статистика

ALPHABETIC SHIFT

Англо-український словник технічних термінів

установлювання регістра букв (назва клавіші)

ALTERNATING SERIES

Англо-український словник технічних термінів

знакозмінний ряд (див.series)знакозмінний ряд

ANALOG-TO-DIGITAL DATA SIGNAL CONVERSION

Англо-український словник технічних термінів

перетворювання сигналу даних з аналогової на цифрову формуаналого-цифрове перетворювання

APPLICATION SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

прикладні програмні засоби (софтвер)застосовні програмні засоби застосовний (прикладний) софтвер

APPLICATIONS SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

застосовні (прикладні) програмні засобизастосовні (прикладні) програми застосовний софтвер

ASCENDANT SORT

Англо-український словник технічних термінів

сортування за зростаннямвисхідне сортування

ASSIGNED STORAGE

Англо-український словник технічних термінів

абонований пам'ятовий пристрій (напр., закріплений за користувачем)

AUTHORIZED CAPITAL STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

амер., канад. випущений акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTHORIZED SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

англ., австрал. акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AXIAL SYMMETRY

Англо-український словник технічних термінів

осьова симетріясиметрія відносно осі

BACKBONE SWITCH

Англо-український словник технічних термінів

магістральний перемикачголовний перемикач

BALANCE SHEET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/S) бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про

BALANCE SHEET EQUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність ▷ «accounting equation»

BALANCE SHEET IDENTITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська тотожність ▷ «accounting equation»

BALANCED SAMPLE

Англо-український словник технічних термінів

зрівноважена (збалансована) вибірказрівноважене вибирання

BARREL SHIFTER

Англо-український словник технічних термінів

барилковий зсувачбагаторегістрова схема циклічного зсуву багаторегістрова схема циклічного зсування

BIASED SAMPLE

Англо-український словник технічних термінів

упереджений зразокзміщена вибірка упереджений вибір

BINARY SEARCH

Англо-український словник технічних термінів

двійковий (дихотомний) пошукдвійковий пошук пошук методом поділу навпіл

BIT SLOTE

Англо-український словник технічних термінів

такт передачічас передавання одного біту

CALLED-UP SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. затребуваний акціонерний капітал; акціонерний капітал до оплати ▷ «call»

CASH FLOW STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про обіг грошей; звіт про грошовий обіг; звіт про рух готівки; звіт про рух наявних коштів; звіт про рух ліквідності; звіт про рух реальних коштів ▷

CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. конвертована привілейована акція ▷ «preference share»

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUMULATIVE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. кумулятивна привілейована акція ▷ «preference share»

DEFERRED SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. відстрочена акція; акція з відстроченим дивідендом акція з відстроченою виплатою дивіденду (dividend) акціонерам (shareholder); ♦ дивіденди на такі акції

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

EARNINGS PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EPS) фін., бірж. прибуток на акцію; прибуток в розрахунку на акцію показник, що встановлює відношення величини чистого прибутку (net profit) до кількості звича

ECONOMIES OF SCALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ефект масштабу; економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва; економія за рахунок масштабу організація виробництва, за якої середні витрати (average

ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції показник, що вказує ступінь зміни обсягу пропозиції товару чи послуги внаслідок зміни ціни (price) тощо; ♦ зміну обсягу поставленого

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EIS) сер. дослідження навколишнього середовища; дослідження впливу на довкілля аналіз впливу будь-якої діяльності на навколишнє середовище; ♦ визначається сту

EX DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. бездивідендна акція; акція без дивіденду; акція без права на дивіденд акція (share²), яка продається в період після виплати дивідендів; ♦ такі акції

EX SHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(x shp; EXS) спл. франко-строп судно; із судна вислів про витрати (costs), пов'язані з доставкою товарів (goods) до порту призначення, які покладаються на прод

EXCESS SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишкова пропозиція; надмірна пропозиція; надлишок пропозиції кон'юнктура, за якої пропонований ринком обсяг певного товару (goods) чи послуги перевищує по

FINANCIAL STATEMENTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. фінансова звітність; бухгалтерські звіти звіти, які містять інформацію про фінансовий стан організації за певний період часу; ♦ до фінансової звітності на

FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система фіксованого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система плаваючого валютного курсу ▷ «exchange rate»

HARD SELL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, рек. нав'язування товару; наступальна реклама наступальна тактика, якою користується продавець, щоб заохотити покупця купити що-небудь ~ approach підхід

INCOME STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки ▷ «profit and loss statement»

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ISO) Міжнародна організація стандартизації міжнародна організація в Женеві, яка розробляє всесвітні технічні норми для міжнародної торгівлі щодо якості, безпе

JUST-IN-TIME SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(JIT) ек., вир., ком. система «точно в строк» система управління виробництвом (production management), за якої запаси сировини і матеріали постачаються на виро

MISSION STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен. програмна заява; заява про цілі докладна заява з викладом мети, завдання, довгострокових цілей організації тощо; ♦ програмна заява спрямовує працівників (e

ORDINARY SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. звичайна акція категорія акцій (share²) акціонерного капіталу (share capital) підприємства, яка дає власникові право голосу на загальних зборах акціонерів

PARTICIPATING PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція, що дає право на участь у прибутках ▷ «preference share»

PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція категорія акцій товариства, що має перевагу перед звичайними акціями (ordinary share) щодо сплати дивіденду (dividend), але не надає п

PREFERRED STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PF; PFD) бірж. амер. привілейована акція ▷ «preference share»

PRICE ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції за ціною; цінова еластичність пропозиції ▷ «elasticity of supply»

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

PULL STRATEGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. стратегія «протягування» ринкова стратегія стимулювання (promotion¹) збуту, яка спрямована на збільшення кінцевого попиту (demand) споживача (consumer) і

PUSH STRATEGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. стратегія «проштовхування»; стратегія «просування» ринкова стратегія стимулювання (promotion¹) збуту, спрямована на роздрібних торговців (retailer) та опто

REDEEMABLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція з правом викупу ▷ «preference share»

RS-232 BASED SYSTEM

Англо-український словник технічних термінів

система передавання даних згідно з стандартом RS-232

TIME SHEET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. табель друкований бланк, на якому записуються години праці робітника (employee) або час, витрачений на визначену операцію (job²) daily ~ щоденний табель;

XPS SHELL

Англо-український словник технічних термінів

expert system (XPS) shellнезаповнена (порожня) експертна система оболонка незаповненої (порожньої) експертної системи експертна оболонка

РИФАМИЦИН SV

Справочник лекарственных средств

РИФАМИЦИН SV (Rifamycin SV). Природный антибиотик, продуцируемый лучистым грибом Streptomyces mediterranei. На основе этого антибиотика получены полусинтетичес

СТАТУТНИЙ ФОНД (АНГЛ. STATUTE FUND)

Економічний словник

сума коштів, потрібна, щоб розпочати діяльність підприємства. Створюється за рахунок внесків партнерівзасновників. До с. ф. зараховують вартість основних та обіг

Время запроса ( 2.061990517 сек)
T: 2.065489468 M: 1 D: 0